การศึกษาและเปรียบเทียบการเพิ่มปริมาณของสเปกตรัมแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิตา วงศ์ชัย, บุษบา มาเยอะ, กมลชนก อันยงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาและเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของปริมาณของสเปกตรัมแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงิน โดยการสร้างแบบจำลองโรงเรือนเพาะเลี้ยงขึ้นมาเพื่อศึกษาจากการเจริญเติบโตของพืชที่ได้จากการให้แสงที่แตกต่างกัน 3 ชนิดคือ 1. โดยมีการให้แสงโดยใช้หลอดไฟ LED 2. การให้แสงจากขวดพลาสติกใส่น้ำธรรมดาและ 3. การให้แสงจากขวดพลาสติกที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์มาประดิษฐ์เป็นหลอดไฟที่ต้องการให้แสงสว่างกับพืชและประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก