การศึกษาและสกัดหยาบดอกคำฝอยเพื่อหาประสิทธิภาพในการลดไขมันชนิดต่างๆในเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลณพฤกษ์ อาจสม, ธนิศร มาตะยา, ต้นฝน บุนนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาและสกัดหยาบดอกคำฝอยเพื่อหาประสิทธิภาพในการลดไขมันชนิดต่างๆในเลือด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อทดสอบรูปแบบการสกัดสารจากดอกคำฝอยว่ารูปแบบใดสกัดได้กรดไลโนเลอิกในสารสกัดมากที่สุด 2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการละลายไขมันของสารสกัดจากดอกคำฝอยว่าจะไปละลายไขมันชนิดใดดีกว่ากัน 3.เพื่อนำผลการทดลองมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดไขมันในเลือด 4.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และตรวจสอบความปลอดภัยหากรับประทานเข้าสู่ร่างกาย คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองทั้ง 4 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 สกัดสารสกัดจากดอกคำฝอยโดยการสกัดหยาบและเปรียบเทียบปริมาณกรดไลโนเลอิกจากสารสกัด 3 อย่าง คือ น้ำกลั่น น้ำเกลือ และเอทานอล โดยนำดอกคำฝอยไปบดในเครื่องบดตัวอย่าง อบให้แห้งสนิทและชั่งน้ำหนักจนน้ำหนักคงที่ แล้วนำไปแช่ในสาร 3 ชนิด แล้วน้ำไปสักดตามขั้นตอน แล้วตรวจสอบปริมาณกรดไลโนเลอิกด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟฟี การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพในการลดปริมาณไขมัน 2 ชนิดจากลิพิด 4 ตัวของสารสกัดหยาบดอกคำฝอย โดยน้ำไขมันสี่ชนิดใส่ในหลอดทดลองในปริมาณที่เท่ากันแล้วหยดสารสกัดหยาบดอกคำฝอยแล้วดูผลการละลายของสาร การทดลองที่ 3 นำสารสกัดดอกคำฝอยมาทำเป็นผลิตภัณต์เพื่อลดไขมันในเลือด โดย นำสารสกัดจากดอกคำฝอยมาทำเป็นเยลลี่ แล้วเติมความหวานด้วยหญ้าหวาน การทดลองที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพในการละลายไขมันอิ่มตัวของผลิตภัณฑ์ โดย นำเยลลี่จากสารสกัดดอกคำฝอยไปละลาย แล้วเตรียมไขมันอิ่มตัวในหลอดทดลองให้อยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แล้วหยดเยลลี่ที่ละลายแล้วใส่ในหลอดทดลอง สังเกตและบันทึกผลประสิทธิภาพในการละลายไขมัน คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าผลการทดลองและผลิตภัณฑ์ที่ได้จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลให้กับงานวิจัยอื่นๆและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดไขมันในเลือดและปลอดภัยต่อการบริโภค