แบบจำลองผู้ช่วยจัดยาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัตตา บุศยพลากร, ธิษณามดี คงศักดิ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล, รุ่งฟ้า สุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนมากมักใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ และในบางครอบครัวมีผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำและต้องรับประทานยาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องเวลาเพราะต้องจัดยาเป็นประจำ คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและประดิษฐ์แบบจำลองผู้ช่วยจัดยาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดยาของผู้ดูแลต่อไป ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบ และศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการหล่นของยา ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด ระยะเวลาการทำงานของมอเตอร์ ลักษณะวัสดุที่ใช้ในการบรรจุยา และขนาดวัสดุที่ใช้ในการบรรจุยา

จากการทดลองพบว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด และลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุยา ไม่มีผลต่อการหล่นของยา โดยระยะเวลาที่มอเตอร์ทำงานที่เหมาะสมคือ 6 วินาที และยาที่มีขนาดความกว้าง หรือความยาวมากกว่า 2.3 เซนติเมตร หรือมีความหนามากกว่า 0.5 เซนติเมตร ไม่สามารถใช้กับตัวเครื่องได้ และตัวเครื่องสามารถใช้กับผู้ที่สามารถหยิบยารับประทานเองได้ ยาต้องบรรจุในแผงหรือวัสดุที่มีลักษณะแบนและไม่ทำให้ยาเสื่อมสภาพ และการรับประทานยาต้องรับประทานตามมื้ออาหารเท่านั้น