การพัฒนาแผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดใบหงอนไก่ฝรั่งเพื่อยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus สาเหตุของการอักเสบของแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรดา จิตรสำรวย, ธมลวรรณ ยิ่งประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดหยาบจากใบหงอนไก่ฝรั่ง ซึ่งเชื้อนี้เป็นสาเหตุหลักของการอักเสบ สารสกัดหยาบจากใบหงอนไก่ฝรั่ง สามารถยับยั้งการอักเสบได้และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และจะพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดจากใบหงอนไก่ฝรั่ง ที่สามารถยับยั้งการเกิดแผลอักเสบได้