ศึกษาการหมักแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงสภาพดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิดานิช นิเซ็ง, เสาวลักษณ์ เงินประกอบ, ธาริณี แสงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ ชูคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาการหมักแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงสภาพดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสารที่ทำให้เกิดแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วที่สุด เพื่อศึกษาปัจจัยของแสงที่ทำให้เกิดแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วที่สุด เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของยูเรียกับจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำให้เกิดแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดของสารที่ทำให้เกิดแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วที่สุด แบ่งออกเป็น ยูเรีย EM ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์สังเคราะห์ จากการทดลองพบว่าสารที่ทำเกิดแกลบเก่าได้เร็วที่สุด คือ ยูเรีย โดยมีสีน้ำตาลอ่อนในวันที่ 4 รองลงมา คือ EM ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์สังเคราะห์ จากนั้นทำการทดลองที่ 2 ศึกษาปัจจัยของแสงที่ทำให้เกิดแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วที่สุด แบ่งเป็นบริเวณที่แสงแดดส่องถึง และที่ร่ม จากการทดลองพบว่าบริเวณที่แสงแดดส่องถึงทำให้แกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วกว่าบริเวณที่ร่ม โดยมีสีน้ำตาลอ่อนในวันที่ 5 จากนั้นทำการทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนผสมของยูเรียกับจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำให้เกิดแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าได้เร็วที่สุด แบ่งเป็น ยูเรีย ยูเรียผสมEM ยูเรียผสมปุ๋ยคอก ยูเรียผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนผสมของยูเรียกับจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำให้เกิดแกลบเก่าได้เร็วที่สุด คือ ยูเรียผสมEM โดยมีสีน้ำตาลอ่อนในวันที่ 3 รองลงมา คือ ยูเรีย ยูเรียผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และ ยูเรียผสมปุ๋ยคอก