เตียงสุขภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา เทพกำเหนิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ ชูคง, ฮายาตี อาแว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเตียงสุขภัณฑ์

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

คณะผู้จัดทำ นางสาวเนตรนภา เทพกำเหนิด

ครูที่ปรึกษาโครงงานนางสาวณัฐกานต์ ชูคง

นางสาวฮายาตี อาแว

โรงเรียนนราสิกขาลัย

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เตียงสุขภัณฑ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ ถึง 11 ล้านคน จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ 1.5 เกิดจากโรคสโตกเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เกิดอัมพฤษและอัมพาต ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นเยอะมากในวัยชรา และในวัยกลางคนก็สามารถพบได้ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ในบางส่วน จนกระทั่งป่วยติดเตียง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมากเมื่อต้องการขับถ่ายของเสีย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเตียงสุขภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัย ชราภาพและผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทางด้านสุขภัณฑ์การขับถ่ายโดยทำเป็นเตียงที่สามารถขับถ่ายได้ในตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2.ระบบชักโครกอัตโนมัติและระบบน้ำทำความสะอาด กลไกการทำงาน เมื่อต้องการจะขับถ่าย ให้กดปุ่ม แล้วเบาะบริเวณส่วนกลางจะเคลื่อนที่เปิด เมื่อขับถ่ายเสร็จระบบน้ำอัตโนมัติจะทำการฉีดทำความสะอาด แล้วกดปุ่มเบาะ บริเวณส่วนกลางจะเคลื่อนที่ปิด