การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ มลิวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำให้ทำในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น