กล้อง AI คัดแยกสีไฟจราจร สำหรับคนตาบอดสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยธวัช จางจันทร์, ณัฎฐากร ศรีชน, ภูมิพัฒน์ เหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งความเท่าเทียมมนุษย์ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งความเจริญของเทคโนโลยีสามารถเข้ามาสร้างชีวิตของมนุษย์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีกฎหมายที่ห้ามคนตาบอดสีขับขี่รถยนต์และห้ามทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และเทคโนดลยีสามารถทำให้ก้าวข้ามกฎหมายนั้นได้ เพราะเทคโนโลยีสามารถทำงานและตัดสินใจแทนมนุษย์ได้และมีความแม่นยำมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่มีหลักการทำงานจากการเรียนรู้ชุดข้อมูลจำนวนมาก ๆ ทำให้การตัดสินใจหรือการทำนายผลมีความแม่นยำมากขึ้น คนตาบอดสี จะไม่สามรถมองเห้นสีไฟจราจรได้เป็นสีปกติเหมือนคนทั่วไปเห็น ทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่สามารถทำใบขับขี่ และห้ามขับขี่รถยนต์ ทางกลุ่มผุ้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการคัดแยกสีไฟจราจร จากนั้นให้ส่งเสียง และข้อความบอก สามารถช่วยให้กลุ่มคนตาบอดสี มีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้จัดทำโครงงาน จึงมีความสนใจในการนำเทคโนโลยี AI มาพัฒนากล้อง AI คัดแยกสีไฟจราจร สำหรับคนตาบอดสี โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนากล้อง AI ที่ติดหน้ารถ สามารถบอกสีของไฟจราจรผ่านเสียง และข้อความได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะต่างๆ แก่ผู้พัฒนาโครงงาน เช่นทักษะการคิดเชิงออกแบบ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและผลของการพัฒนาโครงงานจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มคนตาบอดสีเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข