ประสิทธิภาพการย่อยโฟม(Ps)โดยใช้Ligninolytic enzymeจากเชื้อราในPhylum Basidiomycota

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชริญา คงสุวรรณ, กัญญาวีร์ แก้ววิลัย, วชิรญาณ์ อักษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1)เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของราขาวจากเห็ดราสองชนิด คือ เห็ดฟาง และเห็ดหูหนู ในอาหาร

เลี้ยงเชื้อชนิด MEA ที่มี Styrofoam solution

  1. วิเคราะห์กิจกรรม Enzyme ชนิดต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ Ligninolytic enzyme ด้วยเครื่อง

Spectrophotometer

  1. วัดประสิทธิภาพของ Ligninolytic enzyme ระหว่างเห็ดราสองชนิดในการย่อย Polystyrene