พัฒนาตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐตินัย พรรณวงศ์, อทิตา วัฒนะภคิน, กัญญาณัฐ ทีฆายุพรรค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์(Developing a sensor for detection of water quality using the Microcontroller)มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนมนิยมเลี้ยงปลาบริเวณริมแม่น้ำโขงซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว และเมื่อเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของน้ำแบบฉับพลันทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมาไม่ดีนัก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้านวิชาการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณริมแม่น้ำโขงโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ส่งสัญญาณ Bluetooth มายังเครื่องรับสัญญาณ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมทั้งการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ อาทิ เช่น ความขุ่น อุณหภูมิ และความเป็นกรด-เบสของน้ำเป็นต้น เพื่อนำไปสร้างตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำที่สามารถตรวจวัดได้ และง่ายต่อการใช้งาน