ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัดจากใบสะเดาและใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตพงศ์ ชัยมงคล, อภิลักษณ์​ ไวกูณฐ์เวศม์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้เพื่อผลิตข้าวตอกผสมยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเบียร์และสาร

สกัดพิษจากใบสะเดากับใบแมงลักเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทอง และศึกษา

1.ประสิทธิภาพการล่อแมลงวันทองด้วยยีตส์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเบียร์

2.ประสิทธิภาพการกำจัดแมลงวันทองด้วยสารสกัดพิษจากใบสะเดาและใบแมงลักคาในรูปที่

บรรจุลงในข้าวตอก

3.ประสิทธิภาพการเป็นตัวบรรจุเพื่อรักษาคุณสมบัติของสารด้วยข้าวตอก

จากการทดลองพบว่า

1.การใช้ยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเบียร์สามารถล่อแมลงวันทองได้ดีกว่าชิ้นผลไม้สด

จากการทดลองใช้ผลไม้ที่หาได้ตามฤดูและเป็นผลไม้เศรษฐกิจคือกล้วยและมะม่วง

2.การใช้พิษสกัดจากใบสะเดาและใบแมงลักคาสามารถกำจัดแมลงวันทองได้ 68%

3.การใช้ข้าวตอกในการบรรจุสารสามารถเก็บรักษาสมบัติของสารได้นานกว่าการใช้สำลีชุบสาร

สรุปได้ว่าการใช้ข้าวตอกผสมยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเบียร์และสารสกัดพิษจากใบสะเดากับใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทองสามารถใช้ล่อและกำจัดแมลงวันทองได้จริงและมีอายุการใช้งานนานขึ้น