ระบบการควบคุมการหมุนเวียนน้ำและสารอาหารสำหรับการปลูกพืชแอโรโพนิกส์โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรณัฐ บุนนาค, สมกมล นิลพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิตุพงษ์ ท่าค้อ, ทศพร สวนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การควบคุมอาหารที่รับประทานเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ โดยเฉพาะการบริโภคผักที่เป็นประโยชน์ การปลูกพืชแอโรโปรนิกส์ เป็นทางเลือกในการควบคุมปริมาณสารต่าง ๆ ไม่ให้เกินปริมาณที่ร่างกายรับได้ และควบคุมตัวแปรต่างๆได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการปลูกพืชแบบแอโรโปรนิกส์ก็ยังคงสูงจนเกินไป และทำให้พืชแอโรโปรนิกส์มีราคาสูงมากในท้องตลาด ผู้จัดทำจึงคิดค้นประดิษฐ์ระบบในการปลูกพืชแอโรโปรนิกส์พร้อมทั้งลดต้นทุน ประหยัดพลังงานรวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของพืชแอโรโปรนิกส์ได้มากขึ้น โดยอาศัยระบบพ่นน้ำแบบสปริงเกลอร์ มาให้น้ำแก่พืชโดยตรงและใช้ไมโครคอนโทรเลอร์มาควบคุมการให้น้ำพืชโดยใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในการตรวจวัดค่าความชื้นที่เหมาะสมและใช้ปั้มน้ำไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ ประเภทกระแสตรง ซึ่งสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้