ไบโอดีเซลจากมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณธกร เอี่ยมละออ, รติปรีย์ อ่ำเทศ, ศศิลดา จักรเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่ใช้เวลาในการเกิดนานนับล้านปีโดยแปลงสภาพมาจากซากสิ่งมีชีวิตในยุคต่างๆโดยกระบวนการทางธรณีวิทยาและธรณีเคมี เช่น น้ำมันดิบ, แก๊ซธรรมชาติ และหินน้ำมัน เนื่องจากปิโตรเลียมนั้นสามารถนำมาใช้ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันโดยการนำปิโตรเลียมจำพวกปิโตรเลียมเหลวหรือน้ำมันดิบมาแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผ่านกระบวนการทางเคมี เช่น น้ำมันเบนซิล และน้ำมันดีเซล เป็นต้นซึ่งปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงานเพราะไม่มีแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่มากเพียงพอต่อความต้องการของประชากรจึงทำให้จำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในประเทศทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงได้หันมาใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีทั่วไปตามธรรมชาติเช่น น้ำมันไบโอดีเซลซึ่งผลิตได้จากการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาทำปฏิกิริยากับเอทิลแอลกอฮอล์โดยมีกรดหรือเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วจึงจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมันไบโอดีเซล และกลีเซอรอลโดยเราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยการใช้เอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการนำยีสต์มาผ่านกระบวนการหมัก ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนกับพืชหรือผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงอาทิเช่น มะม่วง ซึ่งเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกตามบ้านเรือน เมื่อถึงฤดูออกผลจะให้ผลผลิตจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงได้นำมะม่วงมาเข้าสู่กระบวนการหมักเพื่อให้ได้เอทิลแอลกอฮอล์สำหรับนำไปใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อไป