โปรแกรมแสดงค่าแรงกดที่เท้าโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งและแรงกดเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนิชา ดวงจันทร์, ชุติมา คงอยู่เย็น, วรมล หอมอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี, ฉวีวรรณ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โปรแกรมแสดงค่าแรงกดที่เท้าโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งและแรงกดเท้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเร่งและแรงกดเท้าและเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปในอนุมานค่าแรงกดที่เท้าที่มีแรงกดมากและบ่อย

โดยแบ่งขั้นตอนดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่ ศึกษาข้อมูลเรื่อง Naive Bayesian และเซ็นเซอร์ ADXL335 นำ Naive Bayesian มาประยุกต์ใช้หาความสัมพันธ์ของแรงกับความเร่ง เขียนโปรแกรม ทดลองใช้และบันทึกผลการทดลอง และสรุป โดยได้ผลการทดลองดังนี้สามารถหาระดับแรงกดเท้าเพื่อประมาณเป็นจุดกระแทกได้แต่ไม่สามารถหาค่าที่แน่นอนของแรงได้เป็นเพียงโอกาสที่จะเกิดแรงที่มีค่าอยู่ในช่วงหนึ่งๆ และเมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองพบว่า Naive Bayesian นั้นสามารถหาโอกาสเกิดระดับแรงกดที่เท้าได้