การตอนกิ่งมะนาวด้วยขุยมะพร้าวผสมกะปิและนำ้ซาวข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัครพงศ์ ท่าห้อง, สิรวิชญ์ ถิ่นชาญ, ฐิติ พรมสมปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายพันธุ์มะนาวด้วยวิธีการตอนกิ่งเป็นวิธีที่นิยมกันในปัจจุบันเพื่อให้รากของมะนาวงอกได้เร็วขึ้นเราจึงหาวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่การใช้ดินน้ำหรือความชื้นเพียงอย่างเดียวมาตอนกิ่งจากที่พวกเราได้ค้นคว้าศึกษาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านพบว่าขุยมะพร้าวเป็นตัวเก็บความชื้นกะปิเคยกุ้งและน้ำซาวข้าวจากข้าวกล้องงอเป็นตัวช่วยให้มะนาวออกได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งในกะปิมีสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งมีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวิธีการคือเอาขุยมะพร้าวกะปิเคยกุ้งและน้ำซาวข้าวจากข้าวกล้องงอกผสมเข้าด้วยกันแล้วนำไปหุ้มกิ่งตอน