การศึกษาอุณหภูมิในการเผาถ่านไม้ไผ่ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการชะลอการเน่าเสียของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญพนต์ นีราณิชกุล, รชฏ สุวรรณไตรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสุกของผลไม้ และศึกษาศักยภาพของถ่านไม้ไผ่ในการชะลอการเน่าเสียของผลไม้ โดยทำการศึกษาค่าความถ่วงจำเพาะ การเปลี่ยนแปลงของสีของผลไม้ ค่าคามแน่นเนื้อของผลไม้ เป็นต้น หลังจากนั้นทำการเผาถ่านไม้ไผ่ที่อุณหภูมิที่ต่างกันในระยะเวลาที่เท่ากัน นำมาบดแล้วนำบรรจุพร้อมกับผลไม้ในกล่อง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล