การศึกษาอุณหภูมิที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคลื่นอัลตร้าโซนิคเพื่อประโยชน์ในทางวิศกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชัย แสงโสมไพศาล, กฤตยชญ์ บุญแดนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ ประทุมชาติ, กัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอุณหภูมิที่ทำให้คลื่นอันตร้าโซนิคมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน โดยควบคุมความถี่ของคลื่นและความยาวคลื่น จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อจะหาอุณหภูมิที่ทำให้คลื่นอันตร้าโซนิคมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาอุณหภูมิที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคลื่นอันตร้าโซนิค จะสามารถบอกถึงอุณหภูมิที่ทำให้คลื่นอันตร้าโซนิคมีประสิทธิภาพสูงสุดได้