การศึกษาเงื่อนไขของผลเฉลยของสมการ x^2-y^2=n^4

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวัฒน์ อินาลา, พุฒิพงศ์ นันทธีโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิพงษ์ ประทุมมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลเฉลยที่เป็นจํานวนนับของสมการ x^2-y^2=n^4 นอกจาก (k,k) ซึ่ง k เป็นจํานวนเต็มบวกใดๆ แล้วยังมีผลเฉลยอื่นอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้หาผลเฉลย (x, y) บางผล เฉลยที่ x≠y เป็นผลเฉลยของสมการ x^2-y^2=n^4 ว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร