บรรจุภัณฑ์แอคทีฟกระดาษจากโคนกาบใบปาล์มน้ำมันเคลือบดินเหนียวเบนโทไนต์ช่วยยืดอายุของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรธิดา ทุ่งยอ, กีรติ นาคสุวรรณ์, วิภาวดี เหนือคลอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร, วาทินี เสล่ราษฎร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องบรรจุภัณฑ์แอคทีฟกระดาษจากโคนกาบใบปาล์มน้ำมันเคลือบดินเหนียวเบนโทไนต์ช่วยยืดอายุของผลไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการสกัดเส้นใยของโคนกาบใบของปาล์มน้ำมัน ปริมาณดินเหนียวเบนโทไนต์ที่เหมาะสมที่ใช้เคลือบกระดาษจากโคนกาบใบปาล์มน้ำมันและศึกษาประสิทธิภาพในการยืดอายุของผลไม้โดยใช้บรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากกระดาษโคนกาบใบปาล์มน้ำมันเคลือบดินเหนียวเบนโทไนต์ ผลไม้ที่ใช้ในการทดสอบคือ กล้วยน้ำว้าที่มีอายุแก่จัด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้แก่ การเปรียบเทียบสีของกล้วยในระยะเวลา 3 วัน 5 วัน 7 วัน และการวัดค่าความหวานของกล้วย