ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า โดยใช้แนวคิดธนาคารปูม้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนาวิล หยีหาสัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารมณ์ หยีหาสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า โดยใช้แนวคิดธนาคารปูม้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเพาะพันธุ์ปูม้าโดยการทดลองเลี้ยงในกระชังและถังพลาสติกแบบไม่ควบคุมตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการฟักไข่ของปูม้า เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเพาะพันธุ์ปูม้าที่เลี้ยงในถังพลาสติกทรงสูงและกะละมังที่มีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้าเป็นลูกปูในระยะ zoea และเพื่อศึกษาค่าความเค็มที่ผลต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้าเป็นลูกปูในระยะ zoea โดยใช้แม่พันธุ์ปูม้าจากชาวประมงในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง