ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช, พิชชาภา ตัณฑสมบูรณ์, ชนิสรา พุกบุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการล้ม โดยเฉพาะในห้องน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการลื่นล้ม สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้การติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ทางคณะผู้วิจัยจึงจัดทำระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุที่ใช้งานห้องน้ำภายในเวลา 30 วินาทีด้วยระบบที่ประหยัดพลังงาน สามารถใช้งานได้สะดวกและแข็งแรง และรักษาความเป็นส่วนตัว โดยเมื่อสั่งให้ระบบเริ่มทำงาน ชุดเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคจะหมุน 90 องศาไป-กลับ เพื่อหาค่าระยะทางเริ่มต้น และหยุดทำงาน เมื่อมีผู้เข้าใช้ห้องน้ำ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะตรวจจับได้ ชุดเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคจะเริ่มทำงานโดยหมุนเก็บค่าระยะทางเฉลี่ยไปเรื่อย ๆ หากไม่เกิดการล้ม ค่าระยะทางเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าเริ่มต้น ระบบจะไม่แจ้งเตือนและเมื่อผู้ใช้งานปิดระบบ ระบบจะหยุดทำงาน แต่หากผู้เข้าใช้งานล้ม ค่าระยะเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าเริ่มต้น จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังผู้ดูแลและบัซเซอร์ ในการทดลองจะจับเวลาหลังจากคนล้มจนแจ้งเตือนในไลน์ จากการทดลองเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างเร็วแต่ไม่ค่อยคงที่ และการแจ้งเตือนมีผิดบ้าง อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของระบบ

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุนี้ มีเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลและบัซเซอร์ส่งเสียง 12.4636 วินาที และมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนถูกต้อง 86.67% อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ในห้องน้ำที่มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่เกิน 4 เมตร ติดตั้งที่มุมที่ไม่ใช่มุมประตู และห่างจากสิ่งกีดขวางมากที่สุด รวมถึงอุปกรณ์สามารถใช้งานได้สะดวก และประหยัดพลังงานในระบบ การประยุกต์ใช้งานอาจนำระบบนี้ไปติดที่ห้องน้ำผู้สูงอายุที่ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล หรือบ้าน เพื่อตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีคนดูแลตลอดเวลา และสามารถแจ้งเตือนให้คนภายนอกเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที