การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเกลียวที่เกิดจากการแบ่งด้านเป็นอัตราส่วน1:nกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร พรรณรังษี, พรลภัส ขุนบุญจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและรูปเกลียวที่เกิดจากการแบ่งด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นอัตราส่วน1:n เพื่อหาความสัมพันธ์ของรูปเกลียวที่เกิดจากการแบ่งด้านเป็นอัตราส่วน1:nกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งจะเป็นผลให้ได้สมการทางคณิตศาสตร์ที่จะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะค้นหาการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเกลียวที่เกิดจากการแบ่งด้านเป็นอัตราส่วน1:nกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สามารถค้นหาคำตอบได้โดยนำความรู้ทางเรขาคณิตและการประยุกต์ลำดับและอนุกรมมาใช้ในการพิสูจน์เป็นหลัก