วีลแชร์อเนกประสงค์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัจมีย์ ทุ่งหว้า, เกสรา เกื้อเพชร, กานต์นภัทร อรรถวิวรรธน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันทางการแพทย์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการบริการ การรักษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพสูงสุด จะเห็นได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากและเน้นให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

วีลแชร์เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์ โดยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น และช่วยสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยทั่วไปวีลแชร์ที่ผู้ป่วยใช้จะเป็นชนิดที่ผู้นั่งใช้มือหมุนล้อให้ขับเคลื่อนไปได้เอง นอกจากนี้มักมีที่เข็น หรือมือจับอยู่ตรงส่วนบนของด้านหลังผู้นั่ง เพื่อให้คนอื่นสามารถจับและเข็นได้

จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และได้พบจากผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นคนในครอบครัว จึงเห็นว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งมักใช้เตียงหรือวีลแชร์ในการเคลื่อนย้ายนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับการที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือการมีน้ำหนักตัวที่มาก จึงทำให้ผู้ดูแลต้องใช้แรงมากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเตียง ขึ้นรถ หรือพาไปยังสถานที่ต่างๆ กลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้พัฒนาและประดิษฐ์วีลแชร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อความสะดวกสบายของผู้ดูแลและตัวผู้ป่วยเอง โดยที่รถเข็นสามารถปรับระดับความสูงให้เท่ากับเตียงโรงพยาบาลหรือเตียงที่คนไข้ใช้นอนได้ และที่สำคัญสามารถปรับองศาของพนักพิงและที่วางขาให้มีระนาบเดียวกับเตียง โดยไม่ต้องใช้แรงในการยกผู้ป่วยมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย