การหมักไวน์มะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรกิตติ สิทธิรัตนปรีชา, อดิศักดิ์ อินทะ, ฤทธิรงค์ เจิมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การค้นหาสูตรการหมักไวน์ที่ถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด โดยการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลกับ สี กลิ่น รสชาติ