การศึกษาค่าความถี่เสียงที่สัมพันธ์กับปริมาตรน้ำในแก้วน้ำดนตรีเพื่อความเป็นมาตรฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรญาณ์ ศรภักดี, วชิระ พัวจรัสรุ่งสกุล, ธันยพร ชูกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค่าความถี่เสียง ที่สัมพันธ์กับปริมาตรน้ำในการจัดทำแก้วน้ำดนตรี โดยการสร้างชุดแก้วน้ำดนตรีมาตรฐานขึ้นโดยบันทึกปริมาตรน้ำในแก้วน้ำเมื่อได้ความถี่ที่ต้องการ โดยมีขอบเขตข้อมูลจากโน้ตดนตรีในคีย์บอร์ด ซึ่งเป็นการสร้างความมาตรฐานในด้านระดับเสียงของแก้วน้ำดนตรี