การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพืชบําบัดสารหนูในดินของเฟิร์นกูดหมากเเละเฟิร์นท้องใบเงิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ มะโนรัตน์, จุฑามาศ ไชยปัญญา, ปริมฐิตา สมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นพืชบำบัดสารหนูในดินของเฟิร์นกูดหมากและเฟิร์นเงิน โดยทำการปลูกเฟิร์นกูดหมากและเฟิร์นเงินในดินที่มีการปนเปื้อนของสารหนูชนิดอาร์เซไนต์ [As(III)] เเละอาร์เซเนต [As(V)] ซึ่งจะปลูกเป็นระยะเวลา 15 30 45 และ 60 จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างดินและเฟิร์นทั้ง 2 ชนิด เพื่อนำมาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเฟิร์นกูดหมากเเละเฟิร์นเงิน ผลกระทบต่อการสะสมสารหนูอนินทรีย์ชนิดอาร์เซไนต์ [As(III)] เเละอาร์เซเนต [As(V)] ของเฟิร์นกูดหมากเเละเฟิร์นเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของเฟิร์นกูดหมากเเละเฟิร์นเงิน และคุณสมบัติด้านการเคลื่อนย้ายสารหนูขึ้นสู่ส่วนเหนือดินของเฟิร์นกูดหมากเเละเฟิร์นเงิน