การศึกษาต่อยอดผลของสารกันเสียและค่า pH ในผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยสำหรับฉีดเส้นผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตา สังวร, วีณากร คลองบ่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยสำหรับฉีดเส้นผมของคุณขนิตฐา พงษ์สมสุทธิ์ และคณะ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่จัดทำขึ้นนี้ยังไม่ได้มีการทดสอบในส่วนผลของสารกันเสียและทดสอบค่า pH ของผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยซ้ำ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาทดลองผลของสารกันเสียและค่า pH ของผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย