เที่ยวสงขลา...เที่ยวแบบ เก๋ ไก๋ โดยใช้ Hamilton Cycle

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภัส พรหมนะ, โชษิตา มูณีรัตน์, กุลรดา เทพมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทพล ศักดิรัตน์, อังคณา โฆษิตธาตรี ชูจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันความนิยมในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพได้แพร่หลายไปยังกลุ่มต่างๆ ทุกเพศทุกวัย ทั้งในครอบครัว กลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานได้ทั้งสุขภาพและได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ จังหวัดสงขลาเองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผู้คนทั้งในจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้ความนิยมมาปั่นจักรยานเป็นอย่างมากเพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและโบราณสถานที่สำคัญมากมายจากความหลากหลายมากมายของสถานที่ท่องเที่ยวและระยะทางที่ค้อนข้างห่างกันของที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้นักปั่นเองไม่สามารถเที่ยวได้ทุกที่ในการปั่นเพียงวันเดียวหรือในระยะเวลาที่จำกัดของแต่ละคน

จากปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มจึงจะสร้างแผนที่การปั่นจักรยานท่องเที่ยวในอำเภอเมืองสงขลาขึ้น โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสร้างแบบจำลองปัญหาขึ้นโดยให้จุดยอดของกราฟเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด และเส้นเชื่อมแทนเส้นทางการเดินทางระหว่างจุดท่องเที่ยวต่างๆ มีค่าน้ำหนักของเส้นเชื่อมเป็นระยะทางของแต่ละเส้นทาง และใช้อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด(Nearest neighbour algorithm) หาวัฏจักรแฮมิลตัน(Hamilton Cycle) โดยทางกลุ่มเลือกวัฏจักรที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดซึ่งหมายความไปถึงเส้นทางการปั่นจักรยานที่มีระยะทางรวมสั้นที่สุด และนำมาสร้างเป็นแผนที่การปั่นจักรยานท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาขึ้น

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและทำให้นักปั่นที่ดูแผนที่สามารถทราบข้อมูลทั้งภาพและประวัติของจุดท่องเที่ยวต่างๆ ทางกลุ่มจึงทำให้แผนที่มีชีวิตขึ้นมา สามารถโต้ตอบกับนักปั่นที่กำลังดูอยู่ โดยใช้แอพลิเคชัน Pixlive Player เพียงแค่โหลดแอพลิเคชัน Pixlive Player จาก Play Store และสแกนคิวอาร์โค๊ตตรงมุมขวาล่างของแผนที่ แผนที่ก็จะมีชีวิตขึ้นมา