โฟมพอลิยูรีเทนจากน้ำมันปาล์มเสริมแรงด้วย เซลลูโลสนาโนคริสตัลจากเปลือกเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พริริสา เพ็ชร์นิล, นิชญาดา จันทร์เกลี้ยง, พิชญาภรณ์ จุณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอซาลี สะมะแอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง โฟมพอลิยูรีเทนจากน้ำมันปาล์มเสริมแรงด้วยเซลลูโลสนาโนคริสตัลจากเปลือกเมล็ดยางพารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลจากเปลือกเมล็ดยางพารา ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่สกัดได้จากเปลือกเมล็ดยางพารา และศึกษาอิทธิพลของปริมาณเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทน โดยการนำเปลือกเมล็ดยางพาราที่ผ่านการกะเทาะเพื่อนำเนื้อในสีขาวออกแล้วมาสกัดให้ได้เซลลูโลสโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด - เบส และผ่านกระบวนการฟอกสีเพื่อให้ลักษณะทางกายภาพของเซลลูโลสเปลี่ยนไป แล้วนำไมโครเซลลูโลสที่ได้ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่อง Homogenizer เพื่อทำให้ขนาดโมเลกุลเซลลูโลสเล็กลงในระดับนาโนเมตร นำตัวอย่างที่ได้ผ่านวิธีการ FTIR เพื่อวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของเซลลูโลสนาโนคริสตัล และนำเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่ได้เป็นสารช่วยเสริมแรงแก่โฟมพอลิยูรีเทนจากน้ำปาล์ม พบว่า เปลือกเมล็ดยางพาราที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด – เบส สามารถสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลได้ มีลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป และปริมาณของเซลลูโลสนาโนคริสตัลมีอิทธิพลต่อสมบัติเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทน