การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดถั่วเขียวด้วยน้ำมันสะเดาร่วมกับธาตุอาหารพืช เพื่อการป้องกันด้วงถั่วเขียวและการงอกของเมล็ดพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรภัทร มิ่งคำเลิศ, ณัฐภัทร ตั้งศักดิ์ชัยสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์