การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เจลลี่โอ้เอ๋วสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิธาน วีระโอฬารกุล, ปรินทร์วริศร์ ปังประเสริฐกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริรัตน์ พานิช, ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาพบว่าเมื่อมีอายุมากขึ้น อนุมูลอิสระในร่างกายจะเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระกลับลดลง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีประสิทธิภาพในการเคี้ยวจะลดลงจากสุขภาพเหงือกและฟันที่ไม่แข็งแรง รวมไปถึงการเกิดภาวะเบื่ออาหาร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสูตรเจลลี่โอ้เอ๋วเสริมด้วยสมุนไพร ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และเหมาะสมที่จะเป็นอาหารผู้สูงอายุ ได้แก่ ตรีผลา (ประกอบด้วย มะขามป้อม สมอพิเภก และสมอไทย) สมอเทศ ชะเอมเทศ โกจิเบอร์รี่แดง และโกจิเบอร์รี่ดำ แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (TAC: Total Antioxidant Capacity) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (TPC: Total Phenolic Content) ของตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด โดยค่า TAC และ TPC ที่สูงหมายความว่าสมุนไพรชนิดนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย จากนั้นจะเลือกสมุนไพรที่เหมาะสมนำมาเป็นส่วนผสมในเจลลี่โอ้เอ๋วเพื่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ