การสังเคราะห์ด้วยแสง คลอโรฟิลล์ฟูออเรสเซน และไฟโตสเตมเซลล์จากต้นกาแฟ: ความลับแห่งความผาสุกและอายุยืนของมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญ์พล ชมภูมิ่ง, ธนัช ไชยชนะ, ภัทรดร ภัทรดรปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล วงค์ชัย, วิจิตรา มีเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการพัฒนาพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่นสู่พื้นที่แนวทางการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมกลมกลืน อย่างยั่งยืน ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสนองพระราชดำริในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและช่วยดูแลฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น กาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้พบว่ากาแฟเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่มและยารักษาโรค อีกทั้งยังไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ในพื้นที่ฟื้นฟูป่าไม้ การผสมผสานการเพาะปลูกกาแฟเข้ากับพื้นที่ป่าไม้จะยังประโยชน์ให้กับเกษตรกรและส่งผลต่อการลดการทำลายป่าไม้ ซึ่งถือเป็นวิธีการชะลอการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของสิ่งแวดล้อม การวัดการสังเคราะห์ด้วยแสง คลอโรฟิวฟลูออเรสเซนและปริมาณรงควัตถุในต้นกาแฟจะบ่งชี้ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและสภาพความเครียดของต้นกาแฟได้เป็นอย่างดี อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้คัดเลือกต้นพันธุ์เพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกและผลิต phyto stem cell เพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ โดยขั้นต้นพบว่าใบของกาแฟจะมีการสะสมสารทุติยภูมิในกลุ่มคาเฟอีนและฟินอลธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระและลดภาวะการเสื่อมถอยของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ทั้งนี้ยีนชะลอความเสื่อมถอยของเซลล์จากต้นกาแฟ มีความสัมพันธ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมในการรักษาผู้ป่วย