การศึกษากระบวนการปรับตัวของสัตว์เลือดเย็นเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักแสดงสมจริงในอุตสาหกรรมภาพยนต์วิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุกิตติ์ นาตา, ก้องหล้า สุดใจ, ณัฐวัฒน์ นาที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล วงค์ชัย, วิจิตรา มีเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมภาพยนต์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เห็นได้จากการจำลองสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์เลือดเย็นเข้ามามีบทบาทในภาพยนตร์ เช่น ปลา กิ้งก่า กบ งู เป็นต้น นวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง เช่น Computer generated (CG) จึงเข้ามามีบทบาทพัฒนาการสร้างรูปลักษณ์และพฤติกรรมให้มีความสมจริง ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและนักวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเทอร์เทนเม้นท์มาทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบและพัฒนาชิ้นงานต้นแบบให้มีความสมจริงและมีศักยภาพในการนำเสนอบทบาทของแต่ละตัวละครในตลาดอุตสาหกรรมระดับโลก ด้วยแรงผลักดันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาลักษณะการปรับตัวของสัตว์เลือดเย็นที่มีความแตกต่างกันโดยละเอียด และพิจารณาความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อนำข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ และการสร้างภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์