ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกในรูปไฮโดรเจลต่อการควบคุมลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา กำธรกูล, ภัทรฤทัย นามวงศ์, นหทัย สุวรรณศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ, กนกวรรณ ณ ลำพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกในรูปของไฮโดรเจลต่อการควบคุมลูกน้ำยุงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริก ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู และพริกกะเหรี่ยง และศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บและการปลดปล่อยสารสกัดจากพริกในรูปของไฮโดรเจลในการควบคุมลูกน้ำยุง โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกในการควบคุมลูกน้ำยุงพบว่า สารสกัดจากพริกกะเหรี่ยงมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพบการตายของลูกน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดของสารสกัด คือ 10 เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรแต่พบว่า พริกทั้ง 3 ชนิดมีค่า LT50 และ LC50 ไม่แตกต่างกัน คือ 360 นาที และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับและคุณภาพของน้ำหลังจากการเติมสารสกัดของพริกทั้ง 3 ชนิดไม่แตกต่างกัน จากนั้นตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บและการปลดปล่อยสารสกัดจากพริกในรูปของไฮโดรเจลในการควบคุมลูกน้ำยุงพบว่า สารสกัดจากพริกกะเหรี่ยงผสมโซเดียมอัลจิเนต 1 เปอร์เซ็นต์ มีรูปร่างกลม เมื่อนำไปทดสอบค่าการบวมน้ำและการปลดปล่อยสาร เม็ดบีดที่ผสมโซเดียมอัลจิเนต ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 30 นาที มีค่าการบวมน้ำมากที่สุด คือ 285.87 เปอร์เซ็นต์ และมีการปลดปล่อยสารสกัดมากกว่าเม็ดบีดที่ผสมโซเดียมอัลจิเนต ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำเม็ดบีดไปทดสอบการควบคุมลูกน้ำยุงเทียบกับทรายเทมีฟอสพบว่า เม็ดบีดความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำยุงดีกว่าเม็ดบีดความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ โดยที่มีค่า LT50 เท่ากับ 360 นาที และ 1,440 นาที ตามลำดับ และยังพบว่าเม็ดบีดทั้งสองความเข้มข้น ทำให้ลูกน้ำมีเปอร์เซ็นต์การตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 1,440 นาที และตอนที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดบีดไฮโดรเจลจากพริกกะเหรี่ยงร่วมกับปูนแดงในการควบคุมลูกน้ำยุง พบว่า เม็ดบีดจากสารสกัดจากพริกกะเหรี่ยงร่วมกับเม็ดบีดจากปูนแดง ที่ผสมโซเดียมอัลจิเนต 1 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำยุงเมื่อเทียบกับเม็ดบีดจากสารสกัดพริกกะเหรี่ยง และเม็ดบีดจากปูนแดง เพิ่มขึ้นคิดเป็น 10 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งเม็ดบีดดังกล่าวสามารถใช้ทดแทนทรายเทมีฟอสโดยที่ไม่ก่อให้เกิดผล

กระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ รวมทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่อไป