อัศจรรย์คอร์ดบอกรัศมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก เจริญศิลป์, ชิสา เพชรขจี, นภัส ธรรมกิจจาธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรัศมีของวงกลมและความยาวของคอร์ด ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงเงื่อนไขที่ทำให้เกิดคอร์ดที่เป็นไปได้ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างรัศมีของวงกลมกับคอร์ดสองเส้นที่ตัดกันทำมุมใด ๆ

โดยพบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของส่วนของเส้นตรงที่เป็นคอร์ดของวงกลมซึ่งตัดกันภายในวงกลมทำมุม และค่าของมุมที่ทำให้ศึกษาต่อได้อีกว่า สามารถเกิดรัศมีของวงกลมที่มีค่าน้อยที่สุดได้นั้นขึ้นอยู่กับค่าของมุม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของส่วนของเส้นที่ตรงที่เป็นคอร์ดของวงกลมซึ่งตัดกันภายในวงกลมทำมุม และค่าของมุมที่หาได้ข้างต้น นอกจากนี้ยังสามารถหาความยาวรัศมีของวงกลมที่แนบในเซกเมนต์ที่เกิดจากคอร์ด เส้นใด ๆ ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน รวมถึงความยาวรัศมีของวงกลมที่แนบในเซกเมนต์ที่เกิดจากคอร์ด เส้นใด ๆ ซึ่งตัดกันที่จุดบนเส้นรอบวง