องศาของใบพัดที่มีผลต่ออัตราหมุนของกังหันลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตินันท์ ไหลประเสริฐ, กิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาพร ฉัตรทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองศาของใบพัดกังหันลมที่ทำให้กังหันลมมีอัตราเร็วรอบสูงที่สุด โดยออกแบบกังหันลมให้มีองศาของใบพัดแตกต่างกันและใช้ตลับลูกปืนเป็นตัวหมุน จากนั้น ให้ลมโดยให้ทิศทาง ความเร็วลม และ ระยะทางเท่าๆกัน จากนั้น วัดความเร็วรอบของกังหันลมและบันทึกผล