หุ่นยนต์พ่นยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รอดิยะฮ์ อามะ, นาเดีย สมาแอ, นูรฮาซานะห์ ปรียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริ เอียดตรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและแมลง อีกทั้งเครื่องมือในการใช้งานนั้นมีน้ำหนักมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่ใช่สารเคมีอย่างไม่ถูกวิธี เมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์พ่นยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์พ่นยา โดยการนำวัสดุและอุปกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ และควบคุมการเคลื่อนที่และพ่นยาด้วยรีโมท ผลการศึกษาพบว่าหุ่นยนต์พ่นยาสามารถบังคับด้วยรีโมทให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และพ่นยาในบริเวณที่ต้องการได้ อัตราเร็วสูงสุดในการเดินหน้า ถอยหลัง 0.7 เมตร/วินาที