การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักดองพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทยที่มีฤทธิ์ ยับยั้งราที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร ฤกษ์วัลย์, กุลภา จิยิพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรัสลักษณ์ เพชรวัง, สิตานัน ยุวลักษณะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แยกแบคทีเรียแลตติกที่ได้มาจากอาหารหมักดองพื้นบ้านภาคใต้ 5 ชนิดได้แก่ ไตปลา สะตอดอง ผักเสี้ยนดอง น้ำบูดู และ ปลาแป้งแดง เพื่อศึกษาว่ามีฤทธื์ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ที่เป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียของเมล็ดข้าวได้หรือไม่