การคัดแยกยีสต์ปฏิปักษ์จากผิวเปลือกกล้วยเพื่อใช้ควบคุมโรคผลเน่าของกล้วยที่เกิดจาก Colletotrichum sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา ไทรแก้ว, ชมมุนินทร์ หนูขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตานัน ยุวลักษณะกุล, จรัสลักษณ์ เพชรวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คัดแยกยีสต์ปฏิปักษ์ที่ได้จากผิวเปลือกผลกล้วย เพื่อศึกษาว่ามีฤทธื์ยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่เป็นสาเหตุหลักของโรคผลเน่าในกล้วยได้หรือไม่