การเพิ่มทางรอดในหน้าแล้งขาดแคลนน้ำของต้นทุเรียนอายุ 2 ปี โดยการล้อมปลูกด้วยต้นกำแพงเก้าชั้นคลุมดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กูฟาซีลา ยาฮี, โซเฟียนี มะนีกาแร, นูร์อาฟีณีย์ ยาแมง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนอายุไม่เกิน 2 ปีในหน้าแล้งที่ปลูกในบริเวณที่มีต้นกำแพงเก้าชั้นอาศัยอยู่ เพื่อศึกษาขนาดความสูง เส้นรอบวงรอบลำต้น จำนวนใบ และขนาดความกว้างของใบทุเรียนที่มีต้น อยู่รอบบริเวณต้นกำแพงเก้าชั้น เปรียบเทียบกับการปลูกด้วยวิธีอื่นๆ โดยมีสมมติฐาน การเพิ่มทางรอดช่วงหน้าแล้งขาดแคลนน้ำของต้นทุเรียนอายุ 2 ปี โดยการคลุมดินด้วยต้นกำแพงเก้าชั้น ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 10 มกราคม – 15 กรกฎาคม 2566 สถานที่ศึกษาทดลอง บ้านของเด็กหญิงซัลวา สาและ หมู่ที่ 2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130 ผลการทดลอง พบว่า

  1. ผลการวัดรอบวงของต้นทุเรียน ระยะห่างจากหน้าดิน 1 เซนติเมตร พบว่า ต้นทุเรียนที่มีต้นกำแพงเก้าชั้นปกคลุม มีขนาดเฉลี่ย 8.63 เซนติเมตร ต้นทุเรียนที่มีหญ้าปกคลุมมีขนาดเฉลี่ย 7.47 เซนติเมตร ต้นทุเรียนที่ไม่สิ่งใดปกคลุมดิน มีขนาดเฉลี่ย 5.43 เซนติเมตร

  2. ผลการวัดความสูงของต้นทุเรียน พบว่า ต้นทุเรียนที่มีต้นกำแพงเก้าชั้นปกคลุม มีขนาดเฉลี่ย 128.67 เซนติเมตร ต้นทุเรียนที่มีหญ้าปกคลุม มีขนาดเฉลี่ย 115.87 เซนติเมตร ต้นทุเรียนที่ไม่สิ่งใดปกคลุมดิน มีขนาดเฉลี่ย 107.43 เซนติเมตร

  3. ผลการจำนวนใบของต้นทุเรียน พบว่า ต้นทุเรียนที่มีต้นกำแพงเก้าชั้นปกคลุม มีจำนวนใบเฉลี่ย 104 ใบ ต้นทุเรียนที่มีหญ้าปกคลุม มีจำนวนใบเฉลี่ย 90 ใบ ต้นทุเรียนที่ไม่สิ่งใดปกคลุมดิน มีจำนวนใบเฉลี่ย 72 ใบ

  4. ผลการวัดความกว้างของใบทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด พบว่า ต้นทุเรียนที่มีต้นกำแพงเก้าชั้นปกคลุม มีขนาดเฉลี่ย 4.9 เซนติเมตร ต้นทุเรียนที่มีหญ้าปกคลุม มีขนาดเฉลี่ย 4.8 เซนติเมตร ต้นทุเรียนที่ไม่สิ่งใดปกคลุมดิน มีขนาดเฉลี่ย 4.67 เซนติเมตร