การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่มดละเอียดของสารสกัดจากกากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร วรรณพงษ์, ธัญดา มาตย์วิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มดแดงเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นภัยต่อมนุษย์ เนื่องมาจากมดมีการป้องกันตัวโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับความเจ็บปวด จะปล่อยพิษออกมา ทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและหน้าร้อน มดจะหนีความร้อนจากใต้พื้นดินขึ้นมายังบ้านเรือนมาคอยกินอาหารภายในบ้าน มากไปกว่านั้นอาจสร้างรังเป็นที่อยู่เลยก็ได้ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา จากการศึกษาค้นคว้าของผู้จัดทำพบว่ามีสารระเหยในกาแฟที่รบกวนการใช้สารฟีโรโมนของมด เพราะมดจะใช้สารฟีโรโมนในการติดต่อสื่อสารกัน เมื่อตัวไหนเจออาหารมันจะส่งต่อข้อมูลให้แก่ตัวอื่นรู้โดยผ่านสารฟีโรโมนเพื่อให้มดตัวอื่นมายังแหล่งอาหาร ในกากกาแฟมีสารระเหยที่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยความร้อนจะทำให้เกิดความขมและกลิ่นฉุนซึ่งมดไม่ชอบเนื่องจากไปรบกวนการติดต่อสื่อสารผ่านสารฟีโรโมน ทำให้การหาอาหารและการกลับรังของมดไม่สามารถทำได้ กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสตาเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในไทย คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และวัยทำงานนิยมดื่มาแฟสด กากกาแฟตามร้านกาแฟส่วนใหญ่นั้นถูกนำไปทิ้งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้และมีความสนในในกาแฟทั้งสองสายพันธุ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงจัดทำโครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากกากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสตาขึ้นเพื่อจะสามารถนำผลการทดลองที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่มดจากสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต