การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา รักษามั่น, ปาณิสรา พลจรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) เป็นวิธีที่ออกแบบโดยใช้กูเกิลสเก็ตอัพ (Google sketchUp) และสร้างขึ้นโดยใช้เซนเซอร์อ่านค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB สำหรับ Arduino เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ จากการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่มีผลต่อค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB ในตัวอย่างน้ำยางที่มีการเติมสารมาตรฐานอัลบลูมินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ให้กราฟที่มีความเป็นเส้นตรงในช่วง 100, 200, 300, 400 และ 500 ppm และพบว่าในระบบการกระเจิงแสงสีแดง (Red = R) ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.94, ในระบบการกระเจิงแสงสีเขียว (Green = G) ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.92 และในระบบการกระเจิงแสงสีน้ำเงิน (Blue = B) ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.92

จากการทดลองพบว่า เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของ การกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้จัดทำโครงงานได้พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดโปรตีนได้แม่นยำ โดยพบว่าปริมาณโปรตีนที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 1.01% อีกทั้งตรวจวัดง่าย ทำได้รวดเร็ว พกพาได้สะดวก และลดต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติต่อไป