การพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ บังคับผ่านโทรศัพท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา เอียดแก้ว, กรชนก สูญกรรมรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สำคัญและมีบทบาทมากมายในการดำรงชีวิตของคนเรา ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการเกษตร ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าวัชพืชจำพวกหญ้านั้นเป็นพืชที่เกษตรกรจำเป็นต้องกำจัดอยู่เสมอ จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ประหยัดเวลาและลดแรงงานในการเกษตร รวมถึงค่าใช้จ่ายของเกษตรกร โครงงานเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ บังคับผ่านโทรศัพท์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและช่วยทุ่นแรงของเกษตรกร

ในการตัดหญ้า ดำเนินการทดลองโดยการใช้การทดสอบจากคณะผู้ดจัดทำโดย ทดลองการขับเคลื่อนในระยะต่าง ๆ ทดลองการขับเคลื่อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทดลองระยะเวลาในการใช้งาน ทดลองวัดระดับเสียงในการตัดหญ้าและจากการทดสอบจากผู้ใช้งานจริงจำนวน 15 ท่าน

ผลการทดลอง สรุปได้ว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานในด้านวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ บังคับผ่านโทรศัพท์ผู้ใช้งานมีความเห็นสอดคล้องกันว่าความเหมาะสมในการใช้วัสดุ, มีขนาดและน้ำหนักเหมาะสมความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ, ความปลอดภัยในการใช้งาน, ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย, ความเหมาะสมในการออกแบบ, ลดปัญหาทางสุขภาพของเกษตรกรได้จริง มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ความคิดเห็นของผู้ใช้งานในด้านวัตถุประสงค์เพื่อนำไปตัดหญ้าผู้ใช้งานมีความเห็นว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ บังคับผ่านโทรศัพท์ มีความสามารถในการตัดหญ้าได้สามารถตัดหญ้าได้นานมีวิธีการใช้งานที่ง่ายและคู่มือการใช้งานมีความชัดเจนและสอดคล้องกันในทุกจุด