การศึกษาประสิทธิภาพของผงถ่านไบโอชาร์ในการปลูกข้างแบบไม่ขังน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริณดา ทองสันติ, อธิชา ดิษฐฮวด, ศรีวลี ด้วงทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์