แนวทางใหม่ในการเพาะเลี้ยงแมลงมัน (Carebara sp.) เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมลงมัน(Carebara sp.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณชัย ถังไชย, ชมพูนุท โนสาร, เกียรติ์ชนะ แปงชิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงมัน(Carebara sp.) เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสัตว์ที่หายาก ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขุดหาแมลงมันตามพื้นดิน แต่วิธีนี้จะพบแมลงมันเพียง 10-15% เพราะแมลงมันมักจะย้ายรัง ปีละ 2-3 ครั้ง ส่งผลให้ชาวบ้านต้องเสียแรงเปล่า เกษตรกรจึงทดลองเลี้ยงแมลงมันในดินปกติและรังปลวก วิธีนี้ส่งผลให้แมลงมันเสียชีวิตและย้ายรัง ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ในการเพาะเลี้ยงแมลงมัน (Carebara sp.) เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมลงมัน(Carebara sp.)