แผ่นรักษาความชื้นจากตอซังข้าวสำหรับปลูกพืชในกระถาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติมา วงศ์ชัย, เพชรชมพู ชอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางค์จนา เนตรธิยา, กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันทั่วโลกนิยมปลูกพืชในกระถางเพื่อประดับในอาคารและสวน แต่การปลูกพืชในกระถางมักจะประสบปัญหาการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตช้าและต้องเสียเวลารดน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้นทางทีมงานจึงผลิตแผ่นรักษาความชื้นจากตอซังข้าวเพื่อรักษาความชื้นในกระถางและเป็นการช่วยลดการเผาตอซังข้าวได้อีกทางหนึ่ง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง CMC และเส้นใยเซลลูโลส สำหรับนำมาผลิตเป็นแผ่นรักษาความชื้น อีกทั้งเพื่อเปรียบเทียบความชื้นในกระถางที่ใช้และไม่ใช้แผ่นรักษาความชื้น และศึกษาผลของแผ่นรักษาความชื้นที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผสมของ CMC และเส้นใยเซลลูโลส เท่ากับ 2:1 เป็นอัตราส่วน ที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปแผ่นรักษาความชื้น เพราะอัตราส่วนดังกล่าวส่งผลให้แผ่นฟิล์มสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ง่าย มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถรักษาความชื้นได้ดี และสามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ โดยมีการต้านทานแรงดึงขาด การยืดตัว ณ จุดขาด การละลายน้ำ และระยะเวลาในการสลายตัวในดิน เท่ากับ 27.01 N/mm2 1.29% 25.54% และ 38 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ พบว่า กระถางต้นไม้ที่คลุมด้วยแผ่นรักษาความชื้นมีปริมาณความชื้นในดินมากกว่ากระถางต้นไม้ที่ปลูกแบบปกติ และพบว่า แผ่นรักษาความชื้น

ช่วยให้ถั่วเขียวเจริญเติบโตดีกว่าการปลูกแบบปกติ โดยใช้เวลาในการงอกเพียง 16 ชั่วโมงจากเดิมต้องใช้เวลา 21 ชั่วโมง นอกจากนี้แผ่นรักษาความชื้นยังส่งผลให้ต้นถั่วเขียวมีความสูงและขนาดของลำต้นมากกว่าต้นถั่วเขียวที่ปลูกแบบปกติ