เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ ภวภูตานนท์, จักรพรรดิ เดชนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้ขับ

สภาพของตัวรถ หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมในการเดินทาง ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุย่อมอาจเกิดขึ้นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

การเสียชีวิตบางส่วนเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุในที่ไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมามาก ในป่าเขาที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และตัวผู้ประสบอุบัติเหตุไม่อาจขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองได้ เป็นเหตุให้ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงเสียชีวิต

ด้วยเหตุนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการรักษาชีวิตได้ดีที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์ตัวส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น โดยหลักการทำงานจะเป็นการส่งข้อความพร้อมพิกัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ ให้ส่งความช่วยเหลือมาทันทีที่เกิดเหตุ