การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากปลาส้มเพื่อใช้ในการย่อยเศษอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชพร สังข์สุข, ชนิดาภา รัตกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ, สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาความสามารถในการย่อยเศษอาหารจากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากปลาส้ม เพื่อลดการเกิดปัญหาท่ออุดตัน การได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารที่ติดอยู่ในท่อน้ำทิ้ง และเพื่อลดการใช้สารเคมีในการลดท่ออุดตัน ซึ่งแบคทีเรียแลคติก (Lactic Acid Bacteria) มีบทบาทที่สำคัญในอาหารหมักหลายประเภท มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์นมหมัก ปลาหมัก เนื้อหมัก ผักหมัก หญ้าหมัก และเครื่องดื่ม เป็นต้น เนื่องจากแบคทีเรียแลคติกมีความสามารถในการย่อยอาหารและยับยั้งจุลินทรีย์ จึงนำมาใช้ประโยชน์ในการย่อยอาหาร ทางผู้วิจัยจึงศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากปลาส้มมาใช้ในการย่อยเศษอาหาร