แผ่นปิดแผลจากเซลลูโลสป้องกันการติดเชื้อจากสารสกัดเปลือกมังคุดและฟ้าทะลายโจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา ตรีโรจนถาวร, พรรษวุฒิ นพกูลวงศ์, ภัทรวดี หงษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญ ผลประไพ, ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อมีแผลสดเกิดขึ้นหากไม่ดูแลทําความสะอาดจะทําให้มีแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังแล้วเกิดการติดเชื้อ และเป็นหนองตามมาได้ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังโดยเช็ดทําความสะอาดบริเวณ รอบๆแผลแล้วใช้แผ่นปิดแผลปิดทับได้ แต่การนําแผ่นปิดแผลมาปิดทับแผลนั้นเป็นเพียงการป้องกัน ไม่ให้แบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังหลังการทําความสะอาดเท่านั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ ของแบคทีเรียและช่วยสมานแผล จึงต้องหมั่นทําความสะอาดบริเวณรอบๆแผลและเปลี่ยนแผ่นปิดแผล ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้ ปัจจุบันจึงมีการเพิ่มสารที่มฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเข้าไปในแผ่นปิดแผลเพื่อยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรียที่เข้าสู่ผิวหนังได้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแผ่นปิดแผลจากแบคทีเรียเซลลูโลสที่ผสม สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ในการยับยั้งแบคทีเรียสามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ เนื่องจากเซลลูโลสที่ได้ จากแบคทีเรียล เป็นเซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูง มีเส้นใยขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นสูง ดูดซับน้ําได้ดี และ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สารสกัดพืชสมุนไพรที่ใส่เข้าไปในแผ่นปิดแผลมี 2 ชนิดคือ สารสกัดจาก เปลือกมังคุดและฟ้าทะลายโจรเข้าไปในแผ่นปิดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผล โดยสารสกัดจาก เปลือกมังคุดมีสารแซนโทนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย และมีสารแทนนินที่ช่วยในการ สมานแผล สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรก็มีสารกลุ่มแอนโดรกราโฟไลด์ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ ในการวิจัยได้มี การหมักเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อผลิตเป็นแบคทีเรียลเซลลูโลสแล้วนํามาขึ้นรูปเป็นแผ่นปิดแผล สกัดสารจากเปลือกมังคุดและฟ้าทะลายโจรเพื่อนํามาเพิ่มใส่ในแผ่นปิดแผล จากนั้นนําแผ่นปิดแผล ที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ทดสอบ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Disk diffusion ทดสอบการดูดซับและประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากแบคทีเรียเซลลูโลส เพื่อให้ได้แผ่นปิด แผลที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและช่วยป้องกันการติดเชื้อได้จริง ดูดซับสารคัดหลั่งได้ดี และทําให้ แผลแห้งไว