แบบจำลองภาพฉายของวัตถุทรงกลมที่ล้อมรอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรพร พงษ์พานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์นี้นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเชิงเรขาคณิตที่พิจารณาผลเฉลยในรูปความยาวรัศมีของทรงกลมที่ใหญ่ที่สุด

ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยกรวยกลมจำนวนต่างๆ โดยปัญหาดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากแบบจำลองที่สร้างขึ้นสำหรับการหาขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ของวัตถุทรงกลมที่ล้อมรอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบลวดลายของเงาที่เกิดจากวัตถุทรงกลมนั้น